The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Regulations

Legislation and all interpretations that come with it are not always clear and easy. Sometimes it is possible that certain regulations, to which you are entitled, will pass you by. You can notice from someone’s face when they come to the realisation that they did not know a certain rule before. And as a bystander, you sometimes do not know whether their personal situation has become simpler or more complex.

Organisation: The Legal Counter

The government of The Netherlands started re-organising subsidised legal aid in the year 2000. Access to free legal services along with the distribution and accessibility of branches had to be improved. Legal Aid Offices disappeared. In 2004, the Legal Counter (Juridisch Loket) was established. An independent and easily accessible foundation, where citizens receive free legal assistance without any conflict of interests.

Nederlands

Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Regelingen

Wetgeving en alle interpretaties die daarbij komen kijken zijn niet altijd even duidelijk en gemakkelijk. Het kan soms zo zijn dat bepaalde regelingen, waar je het recht op hebt, zo aan je voorbijgaan. Je kunt het van iemands gezicht aflezen wanneer iemand tot de realisatie komt dat hij of zij voorheen een bepaalde regel niet vanaf wist. En als toeschouwer weet je soms niet of hun persoonlijke situatie juist simpeler of complexer is geworden.

Organisatie: Het Juridisch Loket

De overheid startte in 2000 met het reorganiseren van de gesubsidieerde rechtshulp. De toegang tot gratis juridische dienstverlening en de spreiding en bereikbaarheid van de vestigingen moesten verbeterd worden. De Bureaus voor Rechtshulp verdwenen. In 2004 werd het Juridisch Loket opgericht. Een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen.