The Foundation

Visual Human Rights is a foundation in The Netherlands, which focuses on human rights.

The board consists of the following members:

 • Chair: Hoessein Alkisaei
 • Secretary: Amien Ahmad
 • Treasurer: Djamal Labib


The foundation is registered as follows:

Chamber of Commerce (KvK): 73300454

RSIN: 859447789

The Hague, The Netherlands

Visual Human Rights is a foundation with an ANBI status in The Netherlands, which focuses on human rights.

Below you will find the main lines from the policy plan (Dutch only) of Visual Human Rights (ANBI document). Occasionally we will refer to an article from our articles of association.

The policy will be reviewed once a year and revised if necessary. Whether or not this policy will be revised will take place within 6 months after the end of our financial year. Visual Human Rights therefore has a short-term policy plan and policy of 1 year. If nothing is changed to the policy then the current policy remains active.

(Dutch only)

STATUTAIRE DOELSTELLING

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris.

Artikel 3.

 1. De Stichting heeft ten doel het plaatselijk visualiseren van de artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • het maken van foto/film reportages op diverse locaties;
  • het verzamelen van visueel materiaal;
  • het onder de aandacht brengen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de betekenis daarvan voor individuen;
  • het tentoonstellen van beeldmaterialen.
 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

BESTUURSBELEID:

 • Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 personen en een persoon mag meerdere functies bezetten (voorzitter, secretaris, penningmeester) al heeft dit niet de voorkeur. Er is geen meerderheid van familieleden aanwezig in het bestuur.
 • Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.
 • Geen van de bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen van de stichting als zijne hun eigen vermogen.
 • Geen van onze bestuursleden hebben Vetorecht. Bij een gelijk aantal personen in het bestuur en een evenredige stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 • Het bestuur komt minimaal één keer per zes maanden samen voor een vergadering.

FINANCIEEL BELEID:

 • Stichting Visual Human Rights is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies).
 • Het boekjaar van Stichting Visual Human Rights loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en laten binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde 6 maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting.

Beloningsbeleid:

 • Stichting Visual Human Rights heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en medewerkers doen hun werk geheel onbezoldigd.
 • Het bestuur kan alleen een onkostenvergoeding krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden.

Ter aanvulling de paragrafen uit de Statuten, opgesteld door de notaris, aangaande de financiën.

Artikel 3.1

De Stichting heeft ten doel het plaatselijk visualiseren van de artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 7.3

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 7.3

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.

Publication date: 30-1-2019