The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 27

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Redefine art

Art plays a significant role in defining the culture of both country and community. It is part of our history and identity. According to great thinkers, the standards of art are determined by the great artists of that era. Like Picasso in his time, the Netherlands has names such as Van Gogh, Rembrandt and Piet Mondrian. Today, The Hague and its Royal Academy of Art educates new generations of great artists. The students learn and discover the work of all great artists from the past giving their art their own stamp. These artists receive attention and exposure during art fairs. This is how the new generation of artists will redefine the art and culture of the future.

Organisations: KABK and Art The Hague

The Royal Academy of Art, The Hague (KABK) has been a leader in educating artists and designers since 1682. Highly skilled professional staff with international professional practices guide and accompany students through their studies. Art The Hague is the art fair that shows the international character of The Hague, organises tours and exhibitions, and involves art lovers and the business community in contemporary art.

Nederlands

Artikel 27

1. Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

2. Eenieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Kunst herdefiniëren

Kunst definieert voor een groot deel de cultuur van een land en een gemeenschap. Het is daarom ook onderdeel van onze geschiedenis en identiteit. Volgens grote denkers worden de maatstaven van kunst bepaald door de grote kunstenaars van dat tijdperk. Net als Picasso in zijn tijd, heeft Nederland Van Gogh, Rembrandt en Piet Mondriaan gekend. Den Haag en haar Koninklijke Academie van Beeldende Kunst leiden nieuwe generaties van grote kunstenaars op. De studenten leren over en ontdekken het werk van alle eerdere grote kunstenaars uit het verleden om er vervolgens een eigen draai aan te geven. Tijdens kunstbeurzen krijgen kunstenaars de nodige aandacht. Zo worden zij de nieuwe lichting kunstenaars die de kunst en cultuur van de toekomst gaan herdefiniëren.

Organisaties: KABK en Art The Hague

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) is sinds 1682 toonaangevend in het opleiden van kunstenaars en ontwerpers. Hoogopgeleide professionele medewerkers met internationale professionele ervaringen steunen en begeleiden studenten bij hun studie. Art The Hague is de kunstbeurs die het internationale karakter van Den Haag toont, rondleidingen en tentoonstellingen organiseert, en kunstliefhebbers en het bedrijfsleven betrekt bij hedendaagse kunst.