The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 26

1. Everyone has the right to education. Education shall be free,at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Independent

Education perhaps contributes the most to help solve the problem of poverty. At the same time, it gives an individual the resources to be confident and develop in the present world. No one should grow up without any form of education. This Syrian women is 23 years old, has two children, and receives homeschooling. After one year she speaks Dutch well enough to be able to arrange all her out-of-home affairs alone and independently. Her next step is to enter the medical world because it is her dream to cure others.

Organisation: Language at Sea

Language is the key to participation. That is why Taal aan Zee (Language at Sea) offers a low-threshold and differentiated educational format for isolated foreign-language women, refugees, asylum seekers and other migrants and/or low-literate people. By doing this women strengthen their self-reliance and lower the threshold to participate in society. The lessons are often customised, individual or in groups, at a central location, at home or in the neighbourhood.

Nederlands

Artikel 26

1. Eenieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor eenieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.

3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Onafhankelijk

Educatie is wellicht datgene wat het meeste bijdraagt aan het verhelpen van de armoedeproblematiek. Tegelijkertijd geeft het een individu de wapens om zich te redden en te ontwikkelen in de huidige wereld. Niemand hoort zonder enige vorm van educatie op te groeien. Deze Syrische dame is 23 jaar oud, heeft een gezin met twee kinderen, en ontvangt thuisscholing. Binnen één jaar spreekt ze al zodanig goed Nederlands dat ze al haar buiten-huiselijke zaken alleen en onafhankelijk kan regelen. Haar volgende stap is om de medische wereld in te gaan, omdat het haar droom is om anderen te genezen.

Organisatie: Taal aan Zee

Taal is de sleutel tot participatie. Daarom biedt Taal aan Zee een laagdrempelig en gedifferentieerd educatief aanbod voor geïsoleerde anderstalige vrouwen, vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten en/of laaggeletterden. Zo kunnen vrouwen hun zelfredzaamheid versterken en wordt de drempel om mee te doen in de samenleving minder hoog. De lessen zijn vaak maatwerk, individueel of groepsgewijs, op de centrale locatie, aan huis of in de buurt.