The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 23

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

2. Everyone,without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Diversity

Inequality in the workforce still exists. Overall, women do not receive the same salary as men, and high-level positions continue to be mainly occupied by men. It is getting better, but we are not near equality. Diversity in the workplace is still a big challenge for companies. Many studies have shown that half of the job agencies discriminate on race, gender and religion. The systematic maintenance of this only creates more significant inequality.

Organisation: WTC The Hague

WTC The Hague is a member of the WTC Association, the worldwide platform that promotes international trade and which offers access to a global network of like-minded professionals and entrepreneurs. WTC The Hague aims to be a unique regional platform for international business.

Nederlands

Artikel 23

1. Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

2. Eenieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

3. Eenieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.

4. Eenieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Diversiteit

Ongelijkheid op de werkvloer bestaat nog steeds. Vrouwen krijgen nog altijd niet dezelfde salaris als mannen. Hoge posities worden voor een groot deel nog steeds door mannen bekleed. Het schijnt beter te gaan, maar we zijn er nog lang niet. Diversiteit op de werkvloer is nog steeds een grote uitdaging voor bedrijven. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat meer dan de helft van de uitzendbureaus op ras, gender en religie discrimineren. Het systematisch in stand houden hiervan zorgt alleen maar voor een grotere ongelijkheid.

Organisatie: WTC Den Haag

WTC The Hague maakt deel uit van de WTC Association; Het wereldwijde platform dat internationale handel bevordert en toegang biedt tot een internationaal netwerk met like-minded professionals en ondernemers. WTC The Hague streeft ernaar een uniek regionaal platform in internationale business te zijn.