The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realisation, through national effort and international co-operation and in accordance with the organisation and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

A present box

It was for me unimaginable that people in the city of The Hague have to rely on a food bank. Still, I was here, a little bit hidden, with an uneasy feeling. Various people stood in line, waiting on their turn to receive food. The most precious moment was when a little girl received a present box because it was her birthday. But the toughest moment was to see two sisters, approximate my age, who saw me when they walked inside the room. They tried to avoid any form of contact. I could feel that they would rather die from shame, and were fearing of being given the ‘poverty stamp’.

Organisation: Haaglanden Food Bank

In the Netherlands, more than a million people live below the poverty line. Haaglanden Food Bank temporarily helps the poorest by providing them with food packages. In order to provide sufficient food for the customers of the food bank, they work together with companies, institutions, governments and private individuals. This ensures that people living in poverty are helped, food surpluses disappear and the environment is less burdened.

Nederlands

Artikel 22

Eenieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Een cadeaudoos

Het was voor mij onvoorstelbaar dat mensen in een stad als Den Haag voor voedsel naar een voedselbank moesten gaan. Toch stond ik hier, een beetje verstopt, met een ongemakkelijk gevoel. Verschillende mensen stonden links in de rij. Wachtend op hun beurt om voedsel in ontvangst te nemen. Het mooiste moment was wanneer een kleine meid een cadeaudoos meekreeg, omdat ze jarig was. Maar het lastigste was wanneer twee zussen, van mijn leeftijd, binnen liepen en mij zagen staan. Alle soorten van contact probeerden zij te vermijden. Ik kon voelen dat zij het liefst door de grond wilden zakken, uit schaamte, en een angst voor de armoede stempel.

Organisatie: Voedselbank Haaglanden

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbank Haaglanden helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt er voor gezorgd dat mensen in armoede worden geholpen, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.