The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 21

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.

3. The will of the people shall be the basis of the authority of government;this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Your vote

Politics is a very broad concept. Every country, state, province, and even individual approaches politics in their own way. During elections, it is sometimes difficult to vote. Not because of the deed itself, but because it is yet to be seen whether the person you vote for will actually represent you. What I have always noticed in the Netherlands is that politicians and elected representatives are easily accessible. Often you meet the Prime Minister during a walk in through the city centre. Without an army of security guards. In this photo you see the Minister of Public Health squatting while having a conversation with one of his constituents during Prinsjesdag.

Event: Little Princes’ Day

The third Tuesday of September is an important day for Dutch Politics. Prinsjesdag (English: Little Princes’ Day) is the day on which the reigning monarch of the Netherlands addresses a joint session of the Dutch Senate and House of Representatives setting out the main features of government policy for the coming parliamentary session.

Nederlands

Artikel 21

1. Eenieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.

2. Eenieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.

3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Jouw stem

Politiek bedrijven is een breed begrip. Ieder land, staat, provincie, en zelfs individu doet het op zijn eigen manier. Tijdens verkiezingen is het lastig soms om te stemmen. Niet wegens de daad, maar omdat het afwachten is of diegene, waar je op stemt, daadwerkelijk jouw stem zal vertegenwoordigen. Wat ik altijd in Nederland heb gemerkt is dat politici en volksvertegenwoordigers vrij toegankelijk zijn. Het gebeurt wel vaker dat je de minister-president tijdens een wandeling in het centrum van de stad tegenkomt. Zonder een leger aan beveiligers. Op deze foto zie je de minister van Volksgezondheid gehurkt een gesprek hebben met één van zijn kiezers tijdens Prinsjesdag.

Evenement: Prinsjesdag

De derde dinsdag van september is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek en wordt Prinsjesdag genoemd. Op die dag spreekt het staatshoofd in de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in verenigde vergadering bijeen de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar.