The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 15

1. Everyone has the right to a nationality.

2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Confiscated

A Syrian refugee, and father, asked me to translate the following: “My son, his wife, and their daughter got stuck in Greece. The local police have confiscated their documents. They have never received their documents as they were told that the police has lost them. I have paid a trafficker to bring my son and his family over here, but he ran off with the money. In addition to that, I am sending money on a monthly basis to my son so that they can pay the rent.” When he finished his story, he broke down in tears. This is a brief example of how your past, present, and your future are being affected by some silly papers.

Organisation: The World House

The World House is an information and advisory centre for undocumented migrants in The Hague. They aim to empower undocumented migrants to make well-informed decisions. To achieve this, the centre serves as a place where visitors can obtain correct and sufficient information about their fundamental rights. The team of volunteers and professionals offer undocumented migrants support on a variety of subjects: advice and information; mediation and referrals; meeting people in a similar situation and (re)discovering one’s talents and skills.

Nederlands

Artikel 15

1. Eenieder heeft het recht op een nationaliteit.

2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Geconfisqueerd

Een Syrische vluchteling, en vader, vroeg mij het volgende te vertalen: “Mijn zoon, zijn vrouw, en hun dochter zitten vast in Griekenland. De lokale politie heeft hun documenten geconfisqueerd. Ze hebben deze niet meer ontvangen, omdat hen werd verteld dat de documenten kwijt zijn. Ik had een smokkelaar betaald om mijn zoon en zijn familie hierheen te brengen, maar hij is met het geld ervandoor gegaan. Hiernaast stuur ik maandelijks geld naar mijn zoon op, zodat zij hun huur kunnen betalen.” Wanneer hij zijn verhaal verteld had, stortte hij in tranen uit. Dit is één voorbeeld van hoe jouw verleden, heden, en toekomst getroffen kan worden door onnozele papiertjes.

Organisatie: Het Wereldhuis

Het Wereldhuis is een informatie- en adviescentrum voor ongedocumenteerde mensen in Den Haag, met als doel om migranten zonder documentatie in staat te stellen toch goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Om dit te bereiken, dient het centrum als een plaats waar onze bezoekers correcte en voldoende informatie over hun basisrechten kunnen krijgen. Ons team van vrijwilligers en professionals biedt deze migranten ondersteuning bij verschillende onderwerpen: advies en informatie; bemiddeling en doorverwijzingen; mensen ontmoeten in een vergelijkbare situatie; (her) ontdekken van je talenten en vaardigheden.