The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Information

Hackers. It is a term that often has a negative connotation. Especially at a time where you increasingly hear that secret, sensitive, and personal information can be stolen. The positive side of the story is that there are also hackers who help us in protecting our privacy and personal information. Using the latest technologies, such as Virtual Reality, Blockchain Technology, and Artificial Intelligence, they teach small and large organisations, but also the ordinary citizen, to deal with information and data in order to protect them.

Organisations: EC3, HSD, and BeOne Development

Europol set up the European Cybercrime Centre (EC3) in 2013. Its mandate was to strengthen the legal response to cybercrime in the EU and thus to help protect European citizens, businesses and governments from online crime.

The Dutch security cluster ‘The Hague Security Delta’ (HSD) is a network of businesses, governments and knowledge institutions that work together on innovative security solutions and knowledge development.

BeOne Development is a young and dynamic organization that is passionate about developing and delivering innovative digital learning solutions.

Nederlands

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.

Informatie

Hackers. Een term die vaak een negatieve connotatie heeft. Vooral in een tijd waarbij je steeds vaker hoort dat er geheime, gevoelige, en persoonlijke informatie en data worden gestolen. De positieve kant van het verhaal is dat er ook hackers zijn die ons juist helpen bij het beschermen van onze privacy en persoonlijke informatie. Met behulp van de nieuwste technologieën, zoals Virtual Reality, Blockchain Technologie, en Artificial Intelligence, leren ze kleine en grote organisaties, maar ook de gewone burger, om te gaan met informatie en data en dan met name het beschermen hiervan.

Organisaties: EC3, HSD, en BeOne Development

Europol heeft in 2013 het European Cybercrime Centre (EC3) opgericht om de reactie op de rechtshandhaving op cybercriminaliteit in de EU te versterken en aldus Europese burgers, bedrijven en overheden te beschermen tegen online criminaliteit.

Het Nederlandse veiligheidscluster ‘The Hague Security Delta’ (HSD) is een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die samenwerken aan innovatieve beveiligingsoplossingen en kennisontwikkeling.

BeOne Development is een jonge en dynamische organisatie die een passie heeft voor het ontwikkelen en leveren van innovatieve digitale leeroplossingen.