The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 11

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any actor omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

The solution

I grew up with lessons and learnings from World War II. Fascism is, and will never be the solution. Not only does it hurt its opponents, but also those responsible for implementing and adhering to it. I am always concerned whenever individuals do not condemn such ideologies. Have they truly not learned from the past?

Location: The Waalsdorpervlakte

The Waalsdorpervlakte is an open place in the dune area (Meijendel), where the German Army killed over 250 members of the Dutch resistance during World War II. It is also the site of top Nazi collaborator Anton Mussert’s execution in 1946, a year after his arrest in The Hague on 7 May 1945. It is one of the central locations where each year the victims of World War II are remembered in the 4th of May “Remembrance of the Dead” commemorations.

Nederlands

Artikel 11

1. Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.

2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

De oplossing

Ik ben een individu die met de lessen en leermomenten uit de Tweede Wereld Oorlog opgegroeid is. Het fascisme is en zal nooit de oplossing zijn. Het bijt namelijk niet alleen de tegenstander, maar ook diegene die het uitdragen en aanhangen. Hierom baart het mij zorgen wanneer individuen dergelijke ideologieën niet afkeuren. Hebben ze dan werkelijk niets uit het verleden geleerd?

Locatie: De Waalsdorpervlakte

De Waalsdorpervlakte is een open plek in het duingebied Meijendel, waar meer dan 250 leden van het Nederlandse verzet vermoord werden door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Het is tevens de plek waar een van de hoofdnazi’s en collaborateur Anton Mussert werd geëxecuteerd in 1946, een jaar nadat hij was gearresteerd in Den Haag op 7 mei 1945. Deze locatie is een van de hoofdlocaties waar op 4 mei de herdenkingsdienst wordt gehouden, een jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogsslachtoffers.