The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

A humane conversation

Through the course of a day, I sat through a total of 10 different cases ranging from fraud and tax evasion to burglary and drug smuggling. Every time the Public Prosecutor stood up, silence filled the room as those accused were read aloud their crimes. Afterwards, the defence had the opportunity to respond. It was highly admirable how impartial, neutral, and just the presiding judge was. Both sides of the story were heard before sentencing, if any, took place. It could be best described as a humane conversation between judge and defendant.

Organisation: Judicial system Netherlands

Society can not function without justice. Living together inevitably leads to conflicts: conflicts between citizens, conflicts between citizens and government. Fair, independent and impartial justice is a prerequisite for a just society. A society that everyone trusts, because it is clear what the rules are and because those rules are visible to everyone; a society where nobody needs to be afraid of abuse of power, self-direction or the right of the strongest.

Nederlands

Artikel 10

Eenieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Een menselijk gesprek

Ik heb gedurende een hele dag 10 rechtszaken bijgewoond. Ze verschilden van fraude en belastingontduiking tot inbraak en drugssmokkel. Telkens wanneer de Officier van Justitie opstond werd het stil in de zaal. Dat is het moment wanneer de verdachten te horen krijgen welke strafbare feiten zij overtreden hebben. Vervolgens krijgen de verdachten en advocaten de mogelijkheid om te reageren. Het was bewonderenswaardige hoe onpartijdig, neutraal, en rechtvaardig de voorzitter (de rechter) zich opstelde. Er werd goed naar beide kanten van het verhaal gekeken en geluisterd eer er een veroordeling plaatsvond. Het was een menselijk gesprek tussen de rechter en de verdachten.

Organisatie: De Rechtspraak

De samenleving kan niet functioneren zonder rechtspraak. Samen leven leidt onvermijdelijk tot conflicten: conflicten tussen burgers onderling, conflicten tussen burgers en overheid. Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is een voorwaarde voor een rechtvaardige samenleving. Een samenleving waar iedereen vertrouwen in stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden; een samenleving waar niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.