The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 29

  1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
  2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
  3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Backbone

It became evident to me that volunteers are the backbone of human rights. For example, child protection has removed a daughter from her mother’s home because of hygiene concerns. These volunteers visit those homes to paint, repair furniture and to clean up, making sure families can be reunited. In this case, you can see the volunteers renovating and painting the daughters bedroom so that she and her mother can be reunited. If you ever think about heroes, these people should pop up in your mind.

Organisation: Present

Present is an organisation that believes it is self-evident to look after one another. Present links volunteer groups who can offer help to people who are in need, this may be due to a of a lack of finance, missing network connections or health concerns. Volunteer groups carry out a project within four hours. Every project enriches volunteers through the encounter with the unknown as well as the positive impact each project has on the person in need of help.

Nederlands

Artikel 29

  1. Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
  2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal eenieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
  3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Ruggengraat

Het is mij duidelijk geworden dat vrijwilligers de ruggengraat van de mensenrechten vormen. Neem de volgende situatie als voorbeeld: kinderbescherming heeft een dochter weggehaald uit het huis van haar moeder, omdat het niet hygiënisch en schoon genoeg was. Deze vrijwilligers gaan langs bij dergelijke huizen om te schilderen, meubels op te knappen, en schoon te maken, om gezinnen weer samen te brengen. In dit geval zie je de vrijwilligers de slaapkamer van de dochter schilderen en opknappen, zodat zij met haar moeder kan worden herenigd. Als je ooit aan helden moet denken, dan zouden deze mensen in je op moeten komen.

Organisatie: Stichting Present

Stichting Present wil een beweging op gang brengen waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te kijken. Dit doet Present door mensen die hulp kunnen bieden te koppelen aan mensen die hulp nodig hebben als gevolg van gebrek aan geld, een netwerk en gezondheid. De vrijwilligersgroep voert binnen vier uur een project uit. Ieder project verrijkt ook de vrijwilliger, doordat het contact met de onbekende ander zo’n positieve impact heeft op het leven van die ander.