The Hague | 2018 | Den Haag
Hoessein Alkisaei | Photographer
English

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

A miracle

This baby was born seven weeks premature. The evolution of an embryo and the birth of a new human remains a miracle, no matter how often this cycle will repeat itself. The only question is: what kind of future will this child have? Will it grow up enjoying the same human rights that everyone deserves? Or will it end up in an environment in which segregation, discrimination and xenophobia is the norm? Nevertheless, I hope for this child that his big sister will look after him and that his mom will always have a warm bath ready.

Organisation: HMC (Haaglanden Medical Centre)

HMC Antoniushove, HMC Bronovo and HMC Westeinde have a rich history in which our predecessors devoted themselves to providing medical care to the population of The Hague and its surrounds with love and passion. At the moment, this is the main hospital for everyone residing in the region. This stilled moment was captured at our Obstetrics department, where doctors and nurses are ready every day to lovingly receive and take care of all newborns.

Nederlands

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Een wonder

Deze baby is zeven weken te vroeg geboren. De ontwikkeling van een embryo en de geboorte van een nieuw mens blijven een wonder. Hoe vaak deze cyclus zich ook zal herhalen. De enige vraag is: wat voor toekomst zal het kind hebben? Zal het opgroeien met de mensenrechten waar iedereen het recht op heeft? Of zal het in een omgeving, terechtkomen waarbij segregatie, discriminatie, en vreemdelingenhaat de norm is? Desalniettemin hoop ik voor dit kind dat de grote zus zal blijven waken, en dat moeder altijd een warm bad klaar heeft staan.

Organisatie: HMC (Haaglanden Medisch Centrum)

HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde hebben een rijk verleden waarin onze voorgangers zich hebben ingezet om de bevolking van Den Haag en omstreken medische zorg met liefde en bezieling te geven. Ook nu zijn we nog steeds een ziekenhuis voor iedereen woonachtig in deze regio. Dit verstilde moment van zorg en aandacht is vastgelegd op onze afdeling Verloskunde, waar elke dag artsen en verpleegkundigen klaar staan om alle pasgeborenen liefdevol te ontvangen en verzorgen.